Nagradna igra Zlatarne Sterle, poročni sejem Ljubljanski grad


Nagradna igra Zlatarne Sterle, za poročne prstane v skupni vrednosti do 800 €


porocni sejem ljubljana pokoncno lres

Pravila in splošni pogoji nagradne igre Zlatarne Sterle na Ljubljanskem gradu 20221. Podatki o organizatorju nagradne igre


Ta pravila določajo način prirejanja in organiziranja nagradne igre "Zlatarna Sterle  (v nadaljevanju nagradna igra), katere organizator je podjetje Markster d.o.o., Krakovski nasip 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da sprejema Pravila in splošne pogoje in da se z njimi strinja.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija Zlatarne Sterle in njene prodajne ponudbe.


3. Trajanje nagradne igre


Nagradna igra poteka v času trajanja poročnega sejma na Ljubljanskem gradu, in sicer od dne 12.11.2022 do vključno dne 13.11.2022 (od 10.ure do 18.ure).


4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri, nagrada in način sodelovanja


V žrebanju za nagrado:

1 x darilni bon, unovčljiv v Zlatarni Sterle, za par poročnih prstanov v vrednosti do 800 EUR z vključenim DDV

sodelujejo vsi čitljivo in pravilno ter popolno izpolnjeni nagradni kuponi, oddani v zbirno škatlo za nagradno igro, ki se nahaja na razstavnem prostoru Zlatarne Sterle na Ljubljanskem gradu, v trajanju nagradne igre. V primeru nepravilno, nečitljivo ali nepopolno izpolnjenega nagradnega kupona bo sodelujoči iz sodelovanja in žrebanja izločen. Vsak sodelujoči lahko izpolni in odda le en nagradni kupon.

Kupon dobite ob naročilu vstopnic na www.poroka-bo.si/porocni-sejem, ali na samem dogodku. Najdete nas v obhodni dvorani (Stanovska dvorana). Nahajamo se na razstavnem prostoru št. 62 in 63.

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.zlatarna-sterle.si.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezane s poslovanjem organizatorja ter njihovi družinski člani.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Vse ostale stroške v zvezi z nagradno igro ter nagrado nosijo udeleženci nagradne igre samostojno.

Nagrada se izključuje z drugimi popusti in ugodnostmi, ki jih nudi organizator.   


5. Žrebanje nagrade

Zaključno žrebanje se bo izvedlo ob zaključku poročnega sejma na Ljubljanskem gradu dne 13.11.2022 ob 18. uri. Žrebanje bo izvedla komisija, ki jo bo imenoval organizator, posnetek žrebanja in nagrajenec pa bosta objavljena na spletni strani Zlatarne Sterle in na Facebook profilu Zlatarne Sterle, najkasneje v treh delovnih dneh po izvedenem žrebanju.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma žrebanja.

Nagrade ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba zoper rezultate žrebanja ni mogoča.


6. Obveščanje nagrajenca

Nagrajenec bo o nagradi, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti na elektronski naslov, ki ga je navedel na nagradnem kuponu. V kolikor sodelujoči ne bo posredoval e-naslova, bo obveščen na podlagi drugih kontaktnih podatkov, ki bodo zabeleženi na nagradnem kuponu.

Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja s tem, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja objavijo na spletni strani organizatorja ter na organizatorjevi Facebook strani.


7. Prevzem nagrade

Nagrado bo nagrajenec prevzel osebno v eni od poslovalnic Zlatarne Sterle, ali mu bo vročena priporočeno po pošti najkasneje v roku 45 delovnih dni od izvedbe žrebanja nagrade.

Če organizator v roku 10 dni od trenutka, ko nagrajencu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr. nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, elektronski naslov nagrajenca je napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se:

- pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
- ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
- tudi po obvestilu izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.


8. Izključitev odgovornosti


Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- morebitno nečitljivo in/ali neberljivo izpolnjene podatke na nagradnem kuponu,
- (ne)delovanje spletnega mesta www.zlatarna-sterle.si,
- vse ostale aktivnosti na www.zlatarna-sterle.si,
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

9. Davčne obveznosti


Dobitnik nagrade je na podlagi Zakona o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan organizatorju predložiti svojo davčno številko. Če organizator v roku 30 dneh po zahtevi s strani organizatorja ne prejme zahtevanih podatkov oziroma morebitnih podpisanih izjav za namen izvedbe ustreznega davčnega postopka, se šteje, da je nagrajenec odstopil od prevzema nagrade.

Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade, ki presegajo z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca in jih plača oziroma krije slednji.

V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne podatke in podatke o davčnem statusu: davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade. Organizator bo od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.


10. Varovanje osebnih podatkov

Vsi sodelujoči, ki izvajalcu oddajo izpolnjen nagradni kupon skupaj z osebnimi podatki, izrecno soglašajo z zbiranjem osebnih podatkov za namen nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, vodenje obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno s tedaj veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Osebni podatki, ki se zbirajo so: telefonska številka, elektronski naslov, ime in priimek, naslov, datum poroke. Nagrajenci bodo morali sporočiti še davčno številko, ker je potrebno obračunati akontacijo dohodnine, ki jo krije organizator nagradne igre.

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo zgolj v namene nagradne igre, morebitnega pošiljanja darila nagrajencu in za namene trženja, v kolikor je sodelujoči z obdelavo osebnih podatkov za ta namen na nagradnem kuponu izrecno soglašal. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeležencem so skladno z zakonodajo zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja, prenosa in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec nagradne igre oz. njegov skrbnik ali zastopnik lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi osebni podatki pridobljeni v nagradni igri začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja ter lahko v ta namen podano soglasje kadarkoli umakne. Zahteva se pošlje pisno na naslov Markster d.o.o., Krakovski nasip 18, 1000 Ljubljana. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca trajno izbrisali. Ko bo izpolnjen namen, zaradi katerega se obdelujejo osebni podatki, bo organizator uničil pridobljene osebne podatke. Udeleženec ima prav tako pravico do ugovora ter omejitve uporabe osebnih podatkov, ter pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.
Izžrebanec organizatorju in soorganizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani www.zlatarna-sterle.si, na Facebook strani www.facebook.com/zlatarnasterle in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.


11. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila in pogoji nagradne igre so dostopni na www.zlatarna-sterle.si. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil in pogojev bo udeležence sodelujoče obveščal z objavami na spletnih straneh www.zlatarna-sterle.si.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: info @zlatarna-sterle.si.


12. Ostale določbe

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne igre lahko kadarkoli spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni razlogi ali drugi razlogi na strani javnosti ali organizatorja. O spremembi in novostih bo organizator obveščal udeležence z objavami na organizatorjevi spletni strani.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 4.11.2022 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja www.zlatarna-sterle.si


Ljubljana, 4.11.2022


Garancija zagotovljena
Vrhunska kakovost
Brezplačna dostava
Darilna embalaža
Vračilo brez obveznosti
Brezplačne prilagoditve in popravila


Follow us @zlatarnasterle


Zlatarna Sterle - naše poslovalnice

Citypark (Moskovska ulica 4)

1000 Ljubljana
Tel: 01/541 20 90
#EM#696f646c447f6a667c6878656d207d7b75637e763a667f#EM#

Delovni čas:

Pon-pet: 9.00 - 21.00
sob: 8.00 - 21.00
nedelja, prazniki: Zaprto

Center Vič (Jamova 105)

1000 Ljubljana
Tel: 01/423 16 57
#EM#696f646c447f6a667c6878656d207d7b75637e763a667f#EM#

Delovni čas:

Pon-pet: 9.00 - 21.00
sob: 8.00 - 21.00
nedelja, prazniki: Zaprto

Cesta 4. maja 50

1380 Cerknica
Tel: 01/709 35 64
#EM#696f646c447f6a667c6878656d207d7b75637e763a667f#EM#

Delovni čas:

Pon-pet: 9.00 - 16.00
sob: 9.00 - 12.00
nedelja, prazniki: Zaprto

Prijava na e-novice:

Povežite se na:

Piškotki

To spletno mesto uporablja piškotke za različne namene. Osnovni piškotki so nujni za delovanje spletnih storitev. S piškotki analitike in trženja vam omogočimo boljšo uporabniško izkušnjo. Več o piškotkih in njihovih nastavitvah si preberite na strani Piškotki.